KALLELSE ÅRSMÖTE 2019

Här finns information från andra föreningar som NDS/DFS samarbetar med.

Moderator: Styrelse

Post Reply
Lasse Omfors
Styrelse
Styrelse
Posts: 1335
Joined: 13 Apr 2008, 00:17
Real Name: Lasse Omfors

KALLELSE ÅRSMÖTE 2019

Post by Lasse Omfors » 24 Jun 2019, 20:36

Kallelse extra årsmöte lördagen 2019-10-05 tid …14.00 Plats…Trollhättan………………….. :respect:

Dagordning vid Extra Årsmöte 2019
1 Mötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd för mötet
3 Fastställande av föredragningslista för mötet
4 Frågan om mötets behöriga utlysande
5 Val av två protokolljusterare
6 Val av mötesordförande
7 Val av mötessekreterare
8 Val av rösträknare
9 Föredragande av verksamhetsberättelse för sistförflutet verksamhetsår
10 Föredragande av förvaltningsberättelse för sistförflutet räkenskapsår
11 Revisorernas berättelse (saknas 2017-18)
12 Fråga om ansvarsfrihet
13. Fastställande av årsavgift.
14 Behandling och beslut om inkomna motioner
15 Val av ordförande (1 År)
16 Val av fyra styrelseledamöter 2 på två år två på ett år
17 Val av (2) två suppleanter
18 Val av (1) en revisor, samt (1) en suppleant
19 Val av firmatecknare förslagsvis ord samt kassör.
20 Val två ledamöter i valberedningen för en tid av (1) ett år
21 Övriga frågor
22 Mötets avslutande

Post Reply

Return to “Förenings information”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest