Protokoll från mötet på Scandic Upplands Väsby

Här finns information från andra föreningar som NDS/DFS samarbetar med.

Moderator: Styrelse

Post Reply
Lasse Omfors
Styrelse
Styrelse
Posts: 1378
Joined: 13 Apr 2008, 00:17
Real Name: Lasse Omfors

Protokoll från mötet på Scandic Upplands Väsby

Post by Lasse Omfors » 15 Apr 2019, 14:05

Datum: 2019-03-31
Medlemmar i Nordiska Diskussällskapet

Summering årsmötet i Ullared den 22:a april 2018
1. Årsmötet öppnas.
2. 2. Val av ordförande för mötet, sekreterare samt två justeringspersoner att jämte ordförande justera fört protokoll.
• Mötesordförande : Lars-Olof Omfors. Sekreterare: Peter Rosberg, justeringspersoner: Sune Lindblom och Bosse Quiding
3. Fastställelse av röstlängd för årsmötet.
• 9 personer
4. Fastställelse och godkännande av årsmötets dagordning och av mötets behöriga utlysande.
• Godkändes
5. Verksamhetsberättelse samt ekonomiska redovisning.
• Godkändes
6. Revisorernas rapport och frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
• Revisionen godkändes och styrelsen gavs ansvarsfrihet.

Så långt kom vi på årsmötet, nu fortsätter det.
7. Val av ordinarie ledamöter+ två suppleanter fram till årsmötet 2020.
• Mikael Håkansson och Peter Rosberg väljs till suppleanter
• Tony Johansson väljs in till valberedning
• Urban Lundström väljs som ny kassör.
Urban Lundströms personuppgifter lämnas separat till Nordea.
• Bossse Quiding väljs in som vice ordförande
• Lars-Olof Omfors väljs som ny ordförande
• Oscar Lindahl fortsätter som dataansvarig
• Kaj Persson väljs in som styrelseledamot
• Erling Hönborg väljs in som styrelseledamot

8. Val av två revisorer fram till årsmötet 2020.
• VAKANT Sökning påbörjad.
9. Val av valberedning till årsmötet 2020.
• Tony Johansson valdes in och kommer att kompletteras senare av en till.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
• Medlemsavgift från 2020 bestämdes till 100:-
11. Inkomna motioner.
• Inga motioner har kommit in.


12. Övriga frågor.
• Överlämning av klubbens ekonomi och ändring av behörighet hos Nordea bör ske snarast.
• Det beslutades att klubben skulle fortsätta vara aktiv och nästa årsmöte som sker under 2020.
• Fler aktiviteter bör anordnas i klubbens regi. Tex. besök hos odlare i utlandet till självkostnadspris
13. Mötets avslutande.
• Mötet avslutades


Vid protokollet
Peter Rosberg (sekreterare)
Lars-Olof Omfors
[tillförordnad mötesordförande]

…………………………………………………
Lars-Olof Omfors.
Ordförande


……………………………………………………. ……………………………………………………
Sune Lindblom Bosse Quiding
Justeringsman Justeringsman

User avatar
BrianL
Posts: 110
Joined: 05 Nov 2012, 13:16
Real Name: Brian Larsen

Re: Protokoll från mötet på Scandic Upplands Väsby

Post by BrianL » 15 Apr 2019, 22:06

Hei Lasse.
I "punkt 8 medlemsavgifter" er den sat til 100 kr fra 2020.
Det vil sige den falder, med 150kr fra 2019 til 2020.??

Lasse Omfors
Styrelse
Styrelse
Posts: 1378
Joined: 13 Apr 2008, 00:17
Real Name: Lasse Omfors

Re: Protokoll från mötet på Scandic Upplands Väsby

Post by Lasse Omfors » 15 Apr 2019, 23:25

BrianL wrote:
15 Apr 2019, 22:06
Hei Lasse.
I "punkt 8 medlemsavgifter" er den sat til 100 kr fra 2020.
Det vil sige den falder, med 150kr fra 2019 til 2020.??
Stämmer :respect:

Post Reply

Return to “Förenings information”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest